Gemeente Veenendaal

ONDERZOEK EN ADVIES

DCK heeft in 2021 en 2018 onderzoek uitgevoerd voor gemeente Veenendaal waar adviezen uit zijn voortgekomen.

Cultuurvisie en Cultuurnota (2021)

In 2021 heeft DCK n samenwerking met Culturele zaken ontwikkelde DCK in 2021 DCK culturele visie voor Gemeente Veenendaal. Deze visie is ontwikkeld voor de aankomende 10 jaar met daarop aansluitend een uitvoeringsagenda/nota Cultuur voor de aankomende vier jaar. Het vormgeven van de culturele visie is uitgevoerd in samenwerking met het culturele veld. Er is hiervoor ook ingespeeld op het sociaal domein met onderwerpen als bijvoorbeeld gelijke ontwikkelkansen, inclusie en sociale cohesie. 

Ondanks de beperkingen van de Corona pandemie was DCK in staat om 40 interviews met het culturele veld uit te voeren en een inwonerspanel uit te zetten waaraan 629 inwoners hebben deelgenomen. 

Gelijk speelveld muziek- en dansonderwijs (2018)

In het voorjaar van 2018 heeft DCK de opdracht gekregen om binnen de  gemeentelijke financiële kaders de mogelijkheden tot het creëren van een ‘gelijk speelveld’ voor buitenschools muziek- en dansonderwijs tot 21 jaar met meerdere scenario’s in beeld te brengen. Per scenario zijn mogelijkheden tot een innovatief aanbod en de consequenties voor financiën (structurele en incidentele frictiekosten) en het ruimtegebruik (consequenties voor onder andere Spectrum) inzichtelijk te maken.