Onderzoek naar jeugdtheatervoorzieningen in Oost-Nederland

Samen met BMC onderzoeken wij het ambitieniveau voor jeugdtheatert in Oost-Nederland  bij de provincie, gemeenten, culturele instellingen en onderwijsorganisaties voor de periode 2021-2024 en vertalen dit naar realistische scenario’s.

Op 4 juni 2020 heeft de Raad voor Cultuur zijn advies voor de basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 aan het ministerie van OCW aangeboden. Met het wegvallen van Kwatta uit de BIS ontstaat een gat in Oost-Nederland op gebied van jeugdtheater. In het advies aan OCW wordt hierover opgemerkt dat samen met de provinciale en lokale overheden bekeken moet worden hoe de komende jaren gebouwd kan worden aan het versteviging van het aanbod van jeugdpodiumkunsten.

OCW heeft te kennen gegeven zich inhoudelijk te zullen committeren aan de plannen die hiervoor worden aangedragen. Deze plannen moeten  ingekaderd  worden binnen het convenant landsdeel Oost (in ontwerp) en dient het behoud van de functionaliteit en niet de keuze voor een instelling het uitgangspunt te zijn.

Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen onderschrijven dit en willen ter voorbereiding een verkennend onderzoek laten uitvoeren. Hoe ziet de voorziening er uit, en hoe kunnen we het realiseren. Hoe ziet de behofte er uit?

 

We richten ons op de doelgroep 4-12 jaar.

 

Deze opdracht is een gezamenlijke opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen